В тази статия ще научите:

 • Какво представлява английското свидетелство за регистрация на автомобили - V5C сертификат;
 • Как се прехвърля автомобил в Англия;
 • Какво да направите, ако купувате автомобил с цел износ и пререгистрация;
 • Как се попълва регистрационният документ V5C;
 • Какво следва да направите, ако не сте получили талона на автомобила и още...

Копие на английско свидетелство за регистрация на автомобил - V5C certificate

Челна страница  Страница 2 Страница 3 от V5C  Страница 4 от V5C

Регистрационният талон на автомобилите в Англия се състои от 4 страници, разположени на свързани помежду си два листа хартия във формат А4. На него са изредени 11 части:

Част 1. Регистриран притежател

Части 1 и 5 от Регистрационния документ V5C съдържат имената и адреса на регистрирания притежател (текущо лице, на което е регистрирано превозното средство).

Част 2. Предишен притежател, на който е било регистрирано превозното средство

Част 2 съдържа данните на предишния притежател, на който е било регистрирано превозното средство.

Част 3. Специални бележки

Част 3 съдържа бележки свързани с историята на превозното средство.

Част 4. Данни за превозното средство

Част 4 съдържа данните на превозното средство, включени в архивите на КАТ (DVLA - The Driver and Vehicle Licensing Agency).

Част 5. Притежателя, на който е регистрирано превозното средство

Част 5 съдържа имената и адреса на лицето, което е регистрирания текущ притежател на превозното средство, както и датата, на която превозното средство е придобито.

Част 6. Данни за ново лице, на което ще се регистрира превозното средство във Великобритания, или промяна на име/адрес

Използвайте Част 6 на Регистрационния документ, за да информирате DVLA (КАТ) при промяна на Вашето име, адрес или и двете.

Тази Част също се използва за да информирате DVLA (КАТ), че продавате на купувач с адрес във Великобритания, или че лично бракувате Вашето превозно средство. Законът изисква да им предоставите тази информация.

Попълнете Част 6 при продажба/прехвърляне на Вашето превозно средство на физическо лице или на лице, което не е търговец на МПС (за определения на търговец на МПС вижте Част 9), като за целта лицата трабва да са с адрес във Великобритания.

Част 6 не се попълва, когато превозното средство се купува/продава за експорт. В този случай се попълва Част 11.

Част 6 не се попълва, когато превозното средство се продава на Търговец на МПС. В този случай се попълва Част 9.

Част 7. Промяна в данните на превозното средство

Използвайте Част 7, за да информирате DVLA (КАТ) за всички промени или корекции, които трябва да бъдат направени в данните на превозното средство. Например при модификация на автомобила по някакъв начин, смяна на двигател и други.

Част 8. Декларация

Декларациите можете да откриете в Част 8, 9 и 11 на Регистрационния документ.

Трябва да се подпише и да се въведе дата на Декларацията в Част 8, ако:

 • променяте името си;
 • променяте адреса си;
 • променяте или коригирате данните за превозното средство;
 • Вие лично бракувате превозното средство.

Подпис и дата се нанасят в Част 8 от продавача и купувача, ако превозното средство се прехвърля/продава на физическо лице или на лице, което не е Търговец на МПС.

Ако превозното средство се прехвърля/продава на Търговец на МПС се попълва, подписва и датира Част 9 (V5C/3).

Подпис и дата се нанасят в Част 11 (V5C/4) в случай, че превозното средство се изнася от страната за постоянно.

Ако не уведомите DVLA (КАТ), че сте продали, прехвърлили или изнесли превозното средство, Вие - регистрирания в талона прителжател - ще продължите да носите отговорност за него, въпреки че вече не е Ваше притежание.

Част 9. (V5C/3) Уведомление за продажба/прехвърляне на Търговец на МПС / Застраховател / Демонтажник, от Великобритания

Част 9 се попълва, подписва и датира, когато продавате/прехвърляте превозното си средство на Търговец на МПС с британски адрес.

За тази цел Търговец на МПС е:

 • автодилър;
 • търговски агенти, които продават превозни средства на търг;
 • застраховател, с който сте в спор;
 • дилъри на превозни средства претърпели злополука;
 • финансови дружества, които имат финансови интереси към превозното средство.

Част 10. (V5C/2) Приложение за новия притежател от Великобритания, на който се прехвърля превозното средство

Част 10 се попълва от продавача и се дава на купувача, ако превозното средство се прехвърля/продава на физическо лице или на лице, което не е Търговец на МПС, като за целта купувачът трябва да притежава адрес във Великобритания (Вижте Част 9, ако продавате или прехвърляте Вашето превозно средство на Търговец на МПС.)

Част 10 не трябва да се изпраща на DVLA (КАТ).

Когато превозното средство се продава/прехвърля на физическо лице или на лице, което не е Търговец на МПС, продавачът трябва да:

 • напише имената и адреса на новото лице, на което ще се регистрира превозното средство в Части 6 и 10 на Регистрационния документ;
 • напише датата на раждане на новия притежател, на който ще се регистрира превозното средство в Част 6 на Регистрационния документ, в случай че той е физическо лице;
 • напише дата на продажба/прехвърляне на превозното средство в Части 6 и 10 на Регистрационния документ;
 • отдели и предаде Част 10 от Регистрационния документ на купувача;
 • върне остатъка от Регистрационния документ (лист 1, части 1-8), попълнен с данните на новото лице, на което ще се регистрира превозното средство, на: DVLA, Swansea, SA99 1BA, за да уведоми промяна в регистрацията;
 • се убеди, че декларацията в Част 8 е подписана и датирана правилно от страните;
 • пропусне Части 9 и 11;

Купувача трябва да запази Част 10, която е валидна за период от 2 месеца - считано от датата на придобиване, до получаване на новия Регистрационен документ от DVLA(КАТ). Ако не получи Регистрационният документ до 6 седмици, трябва да свърже се с DVLA на телефон 08702400010.

Ако имате увреден слух и имате текстофон/миником, моля, позвънете на 01792766426.

Част 10 може да се използва като заместител на пълния Регистрационен документ за получаване на Road Tax за превозно средство от пощенски клонове или всички местни офиси на DVLA (КАТ).

Част 11. (V5C/4) Уведомление за дълготраен износ

Част 11 се попълва, ако превозното средство се изнася извън граница за повече от 12 месеца. Това се счита за дълготраен износ на превозни средства изнесени от Великобритания.

Ако Вие изнасяте превозно средство и сте регистрирания в свидетелството за регистрация притежател, трябва да:

 • напишете дата на износ в клетка 4 на Част 11;
 • подпишете и датирате Декларацията в Част 11;
 • отделите Част 11 и да я върнете на: DVLA, Swansea, SA99 1BD;
 • запазите Части 1-8 от Регистрационния документ и да ги вземете със себе си, тъй като те ще са Ви нужни за пререгистрация на МПС-то в чужбина;
 • пропуснете Част 9 и 10.

Ако Вие сте продавач на превозно средство, което купувача възнамерява да изнесе извън граница, трябва да:

 • напишете дата на износ в клетка 4 на Част 11;
 • подпишете и датирате Декларацията в Част 11;
 • отделите Част 11 и да я върнете на: DVLA, Swansea, SA99 1BD;
 • предадете Части 1-8 от Регистрационния документ на новия купувач, тъй като те ще са му нужни за пререгистрация на МПС-то в чужбина;
 • пропуснете Част 9 и 10.

Ако Вие сте купувач на превозно средство, което купувате с цел износ, трябва да вземете Части 1-8 от Регистрационния документ от продавача, тъй като те ще са Ви нужни за пререгистрация на МПС-то в чужбина.


Важни бележки

Разяснения за Постоянна регистрация

Въведена е система за постоянна регистрация с цел подобряване на съществуващите процедури по регистрация и издаване на документи. Задължение на лицата, на които има регистрирано превозно средство, е да уведомяват DVLA (КАТ), когато превозното средство е било продадено, прехвърлено, бракувано или изнесено. Ако не го направят, те ще продължат да носят отговорност за изплащане на данъци за превозното средство до момента, в който DVLA (КАТ) получи съответното уведомление. При получаване на уведомлението, DVLA (КАТ) ще издаде писмо за потвърждение на лицето, на което е било регистрирано превозното средство, в рамките на 4 седмици, в което се потвърждава, че той или тя вече не е регистрираното лице според регистрите на DVLA (КАТ). Трябва да пазите това писмо като потвърждение в случай, че получите по-нататъшна кореспонденция във връзка с превозното средство. Ако не получите писмото за потвърждение до 4 седмици, моля свържете се с Отдела за клиентски запитвания на телефон 0870 240 0010. Ако имате увреден слух и имате текстофон/миником, трябва да позвъните на 01792 766426.

DVLA (КАТ) ще издаде глоба на всяко лице, на което има регистрирано превозно средство, ако МПС-то е без Road Tax, освен когато е обявено Задължителното известие за спиране от движение (SORN).

Често задавани въпроси:

1. Въпрос: Регистрационният документ доказва ли, че аз съм законен собственик?

Отговор: Не. Регистрационният документ не доказва правото на собственост.

Законен собственик е:

 • лицето / фирмата, които са закупили превозното средство, например, фирми, които се занимават с финансова дейност, отдаване под наем, покупка, лизинг;
 • лица, които са закупили превозното средство за техните съпрузи, дете и други.

Регистрирания в талона притежател е:

 • лицето, което носи отговорност за плащане на данъците на превозното средство;
 • лицето, към което полицията и други правоприлагащи органи ще отправят всички разследвания, например за нарушения при шофиране и/или паркиране и други.

Внимание! Преди да закупите превозно средство, трябва да проверите и да се уверите, че продавачът или е собственикът на превозното средство или има право да го предлага за продажба.

2. Въпрос: Какво да правя със Регистрационният документ, ако регистрирания по талон притежател почине?

Отговор: Попълнете данните за новото лице, на което ще се регистрира превозното средство (купувач или член на семейството). Поискайте от новото лице, на което ще се регистрира превозното средство, да подпише Декларацията в Част 8. Не подписвайте Декларацията на регистрирания текущ притежател в Част 8, а върнете Регистрационния документ на DVLA (КАТ) с бележка, в която обяснявате обстоятелствата.

3. Въпрос: Загубил съм Регистрационния документ. Как да се сдобия с друг?

Отговор: Попълнете формуляр V62, необходим за издаване на Регистрационен документ за превозно средство (заплаща се такса), който можете да намерите във всеки клон на Пощенска служба, местно управление на DVLA (КАТ) или на уебсайта на DVLA (КАТ) на адрес www.direct.gov.uk/motoring.

4. Въпрос: Мога ли да продам или закупя превозно средство без V5C - Регистрационен документ?

Отговор: Да, но Регистрационният документ е най-лесният начин да се изпълни законовото изискване за уведомление на DVLA (КАТ), че превозното средство е прехвърлено.

Без Регистрационния документ, продавачът ще трябва да напише писмо и да го изпрати на DVLA (КАТ). Придобиващият (купувачът) ще трябва да попълни формуляр V62 за издаване на Регистрационен документ за превозно средство за издаване на Регистрационен документ за превозно средство (заплаща се такса).

Правителството препоръчва на купувача да провери Регистрационния документ преди закупуването на превозно средство, за да се увери, че превозното средство е от законен източник.

5. Въпрос: Ако закупя превозно средство без регистрационен документ V5C с цел износ какво трябва да направя за да се сдобия с документ нужен за пререгистрация в чужбина?

Отговор: Ако сте закупили превозно средство и не сте получили регистрационнен документ V5C от продавача, ще трябва да кандидатствате за V5C с помощта на формуляр V62. Когато получите регистрационен документ V5C ще трябва да изпратите Част 11 (V5C/4) на DVLA (КАТ) и да вземете остатъка от V5C в новата страна.

6. Въпрос: Задължително ли е да предоставя данни за датата на раждане на новия стопанин (купувач)?

Отговор: Да. Датата на раждане е задължителна, когато е посочено физическо лице.

7. Въпрос: Защо моята дата на раждане не е посочена в Регистрационния документ?

Отговор: За да се избегне неправомерно използване на информация в случай, че Регистрационния документ е загубен или откраднат, датата на раждане на лицето не се посочва.

8. Въпрос: Ние сме бизнес компания, чия дата на раждане трябва да напиша в Регистрационния документ?

Отговор: Ако превозното средство ще се регистрира на името на фирма, не е необходимо да се посочва дата на раждане.

9. Въпрос: Продавам превозното си средство на търговец на МПС, който е поискал пълния Регистрационен документ. Какво трябва да направя?

Отговор: Лицето, на което е регистрирано превозното средство, трябва да върне Част 9 на DVLA (КАТ) за да се увери, че той/тя вече не е посочен като регистриран притежател в регистрите на DVLA (КАТ). Дайте на търговеца на МПС останалата част на Регистрационния документ.

10. Въпрос: Защо са отпечатани различни езици върху лицевата страна на Регистрационния документ и какво означават те?

Отговор: Европейската директива, която въведе хармонизирания Регистрационен документ изисква "Регистрационен документ" да бъде преведен на езиците на държавите членки.

11. Въпрос: В информацията за превозното средство има дата на първа регистрация и дата на първа регистрация в Обединеното кралство. Защо трябва да има две дати?

Отговор: Новите превозни средства, регистрирани след 1 юни 2004г., ще съдържат датата на първата регистрация като датата, на която превозното средство е регистрирано за първи път, където и да е по света. Датата на първата регистрация в Обединеното кралство е очевидно какво означава. Датите ще съвпаднат за тази страна, но ще се различават, ако превозното средство е регистрирано за първи път извън Великобритания.

12. Въпрос: Какво трябва да направя, ако искам да продам или да се освободя от моето превозно средство, което е повредено при инцидент и имам задължителната застраховка?

Отговор: По закон трябва да информирате DVLA (КАТ), ако продавате или се освобождавате от превозно средство със значителни и неремонтирани щети от произшествие, покрити от задължителната застраховка.

Върнете Регистрационния документ на DVLA, Swansea, SA99 1BD. Напишете придружително писмо към Регистрационния документ, в което посочвате датата на злополуката, датата на продажбата, името и адреса на новото лице, на което се продава превозното средство. Трябва да дадете на новото лицето, на което се продава превозното средство, фактура за продажба и Част 10.

За по-подробна информация, можете да посетите уебсайтa на DVLA (КАТ): www.direct.gov.uk/motoring