Индекс на статията

Общи условия за предлаганите от BGLondon.com услуги

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. Интернет сайта bglondon.com е собственост на дружеството BGLondon Group Ltd , регистрирано в Обединеното Кралство под номер 11494396, с адрес на управление: 111 Cheviot Gardens, London, NW2 1QD, United Kingdom, като за краткост същото ще бъде още наричано в настоящите общи условия „ДОСТАВЧИК" или „ДОСТАВЧИКЪТ".

ЧЛ. 1а. С тези Общи условия (ОУ) на договора с потребителите на услуги, предоставяни от BGLondon Group LTD, се уреждат реда и условията за предоставяне на услуги и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.

ЧЛ. 2. Потребители на услуги, предоставяни от BGLondon Group LTD, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

ЧЛ. 3. Потребители на услуги, предоставяни от BGLondon Group LTD могат да се запознаят с настоящите Общи условия на електронната страница на BGLondon Group LTD в интернет, с адрес WWW.BGLONDON.COM, където са публикувани в електронен формат.

ЧЛ. 4. Използуваните в текста на настоящите ОУ термини, обозначения и съкращения имат следното значение:

 1. "ДОСТАВЧИК" е търговецът или превозвача, който по занятие извършва за общо ползуване услугите и свързаните с тях сделки по поръчки, покупки, превоз, съхранение, манипулиране и документарно оформяне на стоки/товари и други - предмет на настоящите ОУ. ДОСТАВЧИКА може да извършва доставки както със собствени така и с наети превозни средства.
 2. "КЛИЕНТ" е всяко лице, за чиято сметка и/или в чиято полза, и/или по чието възлагане ДОСТАВЧИКЪТ извършва сделки и услуги, или предоставя информация по настоящите ОУ;
 3. "СОБСТВЕНИК" е всяко лице, което има законни разпоредителни права над стоката;
 4. “ИЗПЪЛНИТЕЛ” е физическият изпълнител (Партньор, Превозвач, Претоварвач, Складов Оператор и други), нает от ДОСТАВЧИКА за извършването на организираните от BGLondon Group LTD сделки и услуги;
 5. "ЛИЦЕ" означава всяко физическо или юридическо лице, както и неговите законни представители и пълномощници, а също така и властите, органите и институциите;
 6. "СТОКА" или "ТОВАР" е предметът на услугите и свързаните с тях сделки, извършвани от BGLondon Group LTD по настоящите ОУ, който включва също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, манипулиране и съхранение;
 7. "ОПАСЕН ТОВАР" е товарът/стоката, чието съхранение, манипулиране или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на отправната, получаващата или транзитните държави, и/или от приложимите международни разпоредби;
 8. "ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ" са контейнери, товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, вагони, резервоари, палети и всички други съоръжения, специално конструирани за превоз на товари по суша, вода или въздух;
 9. "МАНИПУЛИРАНЕ" са операции, организирани и/или извършвани от BGLondon Group LTD във връзка с товара/стоката и предоставяните услуги, включително: търсене, проверяване, поръчване, препоръчване, закупуване, залагане, продаване, оглеждане, инспектиране, осигуряване, предоставяне, предаване, разстоварване, натоварване, подреждане, пренареждане, разкрепване и укрепване, опаковане и преопаковане, сортиране, преброяване, претегляне, маркиране, етикетиране и други;
 10. "ИНСТРУКЦИИ" са всички общи и конкретни изисквания, които КЛИЕНТЪТ е поставил по неоспорим начин, а ДОСТАВЧИКА е приело за изпълнение;
 11. "НУЖЕН ДОКУМЕНТ" е всеки документ, който е издаден от името и/или за сметка на ДОСТАВЧИКА и покрива поръчването, закупуването, превоза, складирането или манипулирането на стоки/товари, в това число товарителница, коносаменти или друг транспортен документ и складова разписка;
 12. "ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР" е всеки електронен документ, намиращ се на интернет адрес: bglondon.com, който потребителите на услуги попълват и изпращат за да могат услугите да бъдат заявени. ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИТЕ са два вида:
  1. Запитвания;
  2. Заявки.