Terms and conditions

Currently our terms and conditions are available only on Bulgarian language. You can use Google translation to see them on your preferred language.

Please, choose a language:

Bulgarian Български

Article Index

Общи условия за предлаганите от BGLondon.com услуги

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. Интернет сайта bglondon.com е собственост на дружеството BGLondon Group Ltd , регистрирано в Обединеното Кралство под номер 11494396, с адрес на управление: 111 Cheviot Gardens, London, NW2 1QD, United Kingdom, като за краткост същото ще бъде още наричано в настоящите общи условия „ДОСТАВЧИК" или „ДОСТАВЧИКЪТ".

ЧЛ. 1а. С тези Общи условия (ОУ) на договора с потребителите на услуги, предоставяни от BGLondon Group LTD, се уреждат реда и условията за предоставяне на услуги и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.

ЧЛ. 2. Потребители на услуги, предоставяни от BGLondon Group LTD, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

ЧЛ. 3. Потребители на услуги, предоставяни от BGLondon Group LTD могат да се запознаят с настоящите Общи условия на електронната страница на BGLondon Group LTD в интернет, с адрес WWW.BGLONDON.COM, където са публикувани в електронен формат.

ЧЛ. 4. Използуваните в текста на настоящите ОУ термини, обозначения и съкращения имат следното значение:

 1. "ДОСТАВЧИК" е търговецът или превозвача, който по занятие извършва за общо ползуване услугите и свързаните с тях сделки по поръчки, покупки, превоз, съхранение, манипулиране и документарно оформяне на стоки/товари и други - предмет на настоящите ОУ. ДОСТАВЧИКА може да извършва доставки както със собствени така и с наети превозни средства.
 2. "КЛИЕНТ" е всяко лице, за чиято сметка и/или в чиято полза, и/или по чието възлагане ДОСТАВЧИКЪТ извършва сделки и услуги, или предоставя информация по настоящите ОУ;
 3. "СОБСТВЕНИК" е всяко лице, което има законни разпоредителни права над стоката;
 4. “ИЗПЪЛНИТЕЛ” е физическият изпълнител (Партньор, Превозвач, Претоварвач, Складов Оператор и други), нает от ДОСТАВЧИКА за извършването на организираните от BGLondon Group LTD сделки и услуги;
 5. "ЛИЦЕ" означава всяко физическо или юридическо лице, както и неговите законни представители и пълномощници, а също така и властите, органите и институциите;
 6. "СТОКА" или "ТОВАР" е предметът на услугите и свързаните с тях сделки, извършвани от BGLondon Group LTD по настоящите ОУ, който включва също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, манипулиране и съхранение;
 7. "ОПАСЕН ТОВАР" е товарът/стоката, чието съхранение, манипулиране или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на отправната, получаващата или транзитните държави, и/или от приложимите международни разпоредби;
 8. "ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ" са контейнери, товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, вагони, резервоари, палети и всички други съоръжения, специално конструирани за превоз на товари по суша, вода или въздух;
 9. "МАНИПУЛИРАНЕ" са операции, организирани и/или извършвани от BGLondon Group LTD във връзка с товара/стоката и предоставяните услуги, включително: търсене, проверяване, поръчване, препоръчване, закупуване, залагане, продаване, оглеждане, инспектиране, осигуряване, предоставяне, предаване, разстоварване, натоварване, подреждане, пренареждане, разкрепване и укрепване, опаковане и преопаковане, сортиране, преброяване, претегляне, маркиране, етикетиране и други;
 10. "ИНСТРУКЦИИ" са всички общи и конкретни изисквания, които КЛИЕНТЪТ е поставил по неоспорим начин, а ДОСТАВЧИКА е приело за изпълнение;
 11. "НУЖЕН ДОКУМЕНТ" е всеки документ, който е издаден от името и/или за сметка на ДОСТАВЧИКА и покрива поръчването, закупуването, превоза, складирането или манипулирането на стоки/товари, в това число товарителница, коносаменти или друг транспортен документ и складова разписка;
 12. "ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР" е всеки електронен документ, намиращ се на интернет адрес: bglondon.com, който потребителите на услуги попълват и изпращат за да могат услугите да бъдат заявени. ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИТЕ са два вида:
  1. Запитвания;
  2. Заявки.

Services

What Our Customers Say

 • "For the second time I buy and deliver a car with the help of BGLondon. Everything goes smoothly and without problems! :-)"
 • "Thank you for your strict duties. I was pleasantly surprised. It is very easy to work with you. I had nightmarish experiences with some of your colleagues and lost the deposit I had paid them. Weeks after the deadline promised by them, they had not yet appeared and in the end they stopped answering completely.I would not trust anyone else from now on and I hope to take advantage of your services again soon. Regards, Tony "
 • "Hello, I received the documents sent by you, I will register the car next week, now I am repairing it :) I want to tell you that I am very pleased with you and your company, you are very correct and executive, and it was a great pleasure to work with you! Sincerely, Emil Dimitrov "
 • "Hello! I just wanted you to know that the compressor arrived without any problems and I am very pleased with your services. The drivers are friendly and well-meaning, they gave me enough notice so that I could prepare and meet them on time. I will definitely recommend your services. Thanks again for all your help. Sincerely, H. Mikhov "
 • "I am very glad that my jeep arrived a few days earlier than expected. I have used your services before and you are always so correct and responsive. I recommend you to all my relatives and friends and I wish you success. Thank you, S. Mustan. "

Hot Car Transport Tips

Be sure to know what personal items are left in the vehicles; this is for safety reasons. Our company and carrier shall be totally unaccountable for any items left in the vehicle.

The owner or the person selected by the owner must be available to sign the proper paperwork and provide the keys of the vehicles.

Check your vehicle over and note any damage, the driver will also check it.

bglondon help

If you are in a small subdivision or in the city we reserve the right to collect or deliver as close as possible. Normally we will call you within 12-24 hours to schedule the collection / transfer / delivery. However, there may be times when you must get to the carrier, close by i.e... lorry parking lot or petrol station for delivery or pickup.

Your vehicle must be operable. If it is not, additional fees and loading-unloading methods may apply.

You must advise us of any modifications made to your vehicle such as 4×4 lift kit, camper, vehicle lowered, etc...

Your vehicle must have a minimum of 10см ground clearance to safely load and unload it.

When transporting with a car transporter the height of the vehicles being transported is more important than the length.

We must have a working phone number on which you may be reached throughout the duration of your vehicle or cargo relocation.

Why BGLondon?

BGLondon.com is the reliable vehicle mover for countless buyers and sellers throughout Europe, UK and Bulgaria. Here we can find advice about acquiring, exporting, car transport and other useful information.

Reasonably Fast

Loyal Extremely

Great Еxperience

Trust Security

Bargain Prices

Clear End

Websites We Work With

Popular articles

load more hold SHIFT key to load all load all