bgenfrdeitrues
Сподели тази страница

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. С тези Общи условия (ОУ) на договора с потребителите на услуги, се уреждат реда и условията за предоставяне на услуги и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора, при извършването, и ползването им.

ЧЛ. 1a. Интернет сайта WWW.BGLONDON.COM е собственост на дружеството и ДОСТАВЧИКА: SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD , регистрирано в Обединеното Кралство под номер 07386807, с адрес на управление: 65 Abercairn Road, London, SW16 5AE, United Kingdom.

ЧЛ. 2. Потребители на услуги, предоставяни от SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

ЧЛ. 3. Потребителите на услуги, предоставяни от SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD, могат да се запознаят с Настоящите Общи Условия на електронната страница на SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD в интернет, с адрес: WWW.BGLONDON.COM, където са публикувани в електронен формат.

ЧЛ. 4. Използуваните в текста на настоящите ОУ термини, обозначения и съкращения имат следното значение:

 1. "ДОСТАВЧИК" е търговецът или превозвача, който по занятие извършва за общо ползуване услугите и свързаните с тях сделки по поръчки, покупки, превоз, съхранение, манипулиране и документарно оформяне на стоки/товари и други - предмет на настоящите ОУ. ДОСТАВЧИКА може да извършва доставки както със собствени така и с наети превозни средства.
 2. "КЛИЕНТ" е всяко лице, за чиято сметка и/или в чиято полза, и/или по чието възлагане ДОСТАВЧИКЪТ извършва сделки и услуги, или предоставя информация по настоящите ОУ;
 3. "СОБСТВЕНИК" е всяко лице, което има законни разпоредителни права над стоката;
 4. “ИЗПЪЛНИТЕЛ” е физическият изпълнител (Партньор, Превозвач, Претоварвач, Складов Оператор и други), нает от ДОСТАВЧИКА за извършването на организираните от SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD сделки и услуги;
 5. "ЛИЦЕ" означава всяко физическо или юридическо лице, както и неговите законни представители и пълномощници, а също така и властите, органите и институциите;
 6. "СТОКА" или "ТОВАР" е предметът на услугите и свързаните с тях сделки, извършвани от SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD по настоящите ОУ, който включва също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, манипулиране и съхранение;
 7. "ОПАСЕН ТОВАР" е товарът/стоката, чието съхранение, манипулиране или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на отправната, получаващата или транзитните държави, и/или от приложимите международни разпоредби;
 8. "ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ" са контейнери, товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, вагони, резервоари, палети и всички други съоръжения, специално конструирани за превоз на товари по суша, вода или въздух;
 9. "МАНИПУЛИРАНЕ" са операции, организирани и/или извършвани от SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD във връзка с товара/стоката и предоставяните услуги, включително: търсене, проверяване, поръчване, препоръчване, закупуване, залагане, продаване, оглеждане, инспектиране, осигуряване, предоставяне, предаване, разстоварване, натоварване, подреждане, пренареждане, разкрепване и укрепване, опаковане и преопаковане, сортиране, преброяване, претегляне, маркиране, етикетиране и други;
 10. "ИНСТРУКЦИИ" са всички общи и конкретни изисквания, които КЛИЕНТЪТ е поставил по неоспорим начин, а ДОСТАВЧИКА е приело за изпълнение;
 11. "НУЖЕН ДОКУМЕНТ" е всеки документ, който е издаден от името и/или за сметка на ДОСТАВЧИКА и покрива поръчването, закупуването, превоза, складирането или манипулирането на стоки/товари, в това число товарителница, коносаменти или друг транспортен документ и складова разписка;
 12. "ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР" е всеки електронен документ, намиращ се на интернет адрес: bglondon.com, който потребителите на услуги попълват и изпращат за да могат услугите да бъдат заявени. ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИТЕ са два вида:
  1. Запитвания;
  2. Заявки.

2. ПРЕДМЕТ И ОБСЕГ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧЛ. 5. Настоящите ОУ уреждат условията и отговорността на страните при извършване на услуги и свързаните с тях сделки от ДОСТАВЧИКА и от неговите служители, пълномощници и други лица, действуващи по възлагане от и за сметка на ДОСТАВЧИКА, независимо дали тези услуги и свързаните с тях сделки се осъществяват:

 1. Срещу заплащане или безвъзмездно;
 2. По изрична или по подразбираща се договореност или възлагане;
 3. Като отделна услуга или като част от друга услуга;
 4. По поръчка на КЛИЕНТА, на СОБСТВЕНИКА или на други заинтересовани лица.

ЧЛ. 6. (1) Всички извършвани от ДОСТАВЧИКА дейности и услуги, сключените сделки и договори и подписаните от него документи са подчинени на условията на настоящите ОУ и на приложимите императивни правни норми, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго.

(2) С акта на изрично или подразбиращо се възлагане на дадена дейност, услуга или сделка на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ безусловно приемат, че сключват със ДОСТАВЧИКА договор, който включва като неразделна част настоящите ОУ.

ЧЛ. 7. Ако нормативен или съдебен акт, ограничаващ правата и/или увеличаващ отговорността на ДОСТАВЧИКА има задължително приложение по отношение на дадена сделка/услуга извършвана от ДОСТАВЧИКА, този акт се прилага само за съответната сделка (или част от нея), без да променя или отменя валидността на другите непротиворечащи му разпоредби на тези ОУ.

ЧЛ. 8. Съгласувано с КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ може да издаде НУЖЕН ДОКУМЕНТ, покриващ част от или целия договор за превоз, съхранение или манипулиране на стоката. В този случай, отношенията между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА се определят или допълват от условията, включени в текста на НУЖНИЯ ДОКУМЕНТ, доколкото тези условия допълват или отменят настоящите ОУ. При това се прилагат и разпоредбите на чл. 4 по-горе.

3. ПРАВНА ФИГУРА НА ДОСТАВЧИКА

ЧЛ. 9. Извършвайки услугите и свързаните с тях сделки - предмет на настоящите ОУ, ДОСТАВЧИКЪТ може да действува:

 1. Като ПЪЛНОМОЩНИК - от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА;
 2. Като ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА;
 3. Като ОПЕРАТОР - от свое име и за своя сметка.

ЧЛ. 10. (1) В качеството си на ПЪЛНОМОЩНИК, ДОСТАВЧИКЪТ действува в рамките на дадените му от КЛИЕНТА изрични пълномощия и отговаря само за своето виновно поведение при изпълнението.

(2) Правата и задълженията по сключените договори за закупуване, превоз, складиране и други услуги възникват пряко между страните по сделката - КЛИЕНТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата.

ЧЛ. 11. (1) ДОСТАВЧИКЪТ действува като ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ винаги когато КЛИЕНТЪТ може директно да изиска изпълнение на договора за услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ й, независимо дали е обявен от ДОСТАВЧИКА за страна по договора.

(2) В качеството си на ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ДОСТАВЧИКЪТ организира сключването и изпълнението на договори за превоз, за складиране и за манипулиране на стоки и за други услуги, действайки от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА.

(3) Ако при това ДОСТАВЧИКЪТ е поел отговорност "ДЕЛ-КРЕДЕРЕ", той има право на специално възнаграждение.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да се отчете пред КЛИЕНТА и да му прехвърли правата, задълженията и резултатите от сделките. В противен случай до доказване на противното се презюмира, че ДОСТАВЧИКЪТ е встъпил като страна по сделката и действа като ОПЕРАТОР от свое име и за своя сметка.

(5) С настоящите ОУ КЛИЕНТЪТ изрично упълномощава ДОСТАВЧИКА да извършва всички действия, необходими за изпълнение на задълженията му към КЛИЕНТА, както и да сключва за негова сметка договори и споразумения за:

 1. Превоза на стоки по всеки маршрут, с всеки вид транспорт и превозвач, отделно и заедно с други стоки от всякакъв вид;
 2. Съхранение и манипулиране на стоки на всяко място, за всякакъв период от време и от всеки изпълнител.
 3. Оформяне на необходимите за т. 1 и 2 по-горе документи.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА за сключените за негова сметка договори с Превозвачи, Складови Оператори и други ИЗПЪЛНИТЕЛИ, в които размерът и обсегът на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са ограничени или изключени съгласно обичайните им търговски условия.

(7) Освен по специално споразумение, при сключване на споменатите в ал. (6) договори, ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да обяви определена стойност на стоката и/или интерес от доставката й и има право да приеме за сметка на КЛИЕНТА обичайните търговски условия на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.

(8) Действувайки от свое име и за сметка на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпълни задълженията си пряко или чрез трето лице - ИЗПЪЛНИТЕЛ (включително и чрез междинен ДОСТАВЧИК), което също се ползува от защитата на тези ОУ.

ЧЛ. 12. (1) Когато ДОСТАВЧИКЪТ се е представил за изпълнител на договорните услуги, приел е нареждане за закупуване, превоз, складиране или манипулиране на стоките и е издал НУЖЕН ДОКУМЕНТ за част от или за цялата услуга, се счита че ДОСТАВЧИКЪТ е ОПЕРАТОР за съответната част от услугата.

(2) Договаряйки в качеството на ОПЕРАТОР, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира да изпълни и/или за своя сметка да организира изпълнението на договорните услуги и поема отговорност по условията на тези ОУ за щетите от липси и повреди, произлезли в периода от приемане на стоките под негов контрол до предаването им на правоимащия.

(3) Даже когато ДОСТАВЧИКЪТ действа в качеството на ОПЕРАТОР, не е необходимо той да бъде физически Превозвач, Стифадор или Собственик на склад за общо ползуване. Поради това ДОСТАВЧИКЪТ-ОПЕРАТОР има правото да договаря изключително на базата на тези ОУ и на условията, включени в издадения от негово име и за негова сметка НУЖЕН ДОКУМЕНТ.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва разумна свобода по отношение на маршрутите, средствата, технологиите, процедурите и ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които използува при превоза, складирането, манипулирането и документарното оформяне на стоки и услуги.

ЧЛ. 12а. Договарянето на фиксирана цена за дадена услуга само по себе си не определя дали ДОСТАВЧИКЪТ осигурява услугата в качеството на ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ или на ОПЕРАТОР.

4. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

ЧЛ. 13. ДОСТАВЧИКЪТ извършва дейността и услугите по сключените от него сделки с грижата на добър Търговец, с професионално умение и в разумен срок.

ЧЛ. 13а. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да разполага с необходимия персонал, организация, структури, капитал и умение за изпълнение на договорените услуги.

ЧЛ. 13б. Без противоречие с разпоредбите на тези ОУ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предприеме разумни мерки за изпълнение на инструкциите на КЛИЕНТА, при което:

 1. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА ако счита инструкциите му за недостатъчни или неизпълними.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ може да се отклони от инструкциите на КЛИЕНТА ако има разумно основание да смята, че отклонението е необходимо за запазване на интересите на КЛИЕНТА.

ЧЛ. 14. В рамките на професионалните си знания и разумната грижа за интересите на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен предварително да уведоми КЛИЕНТА за обстоятелства, които могат да възпрепятстват изпълнението на заявка, услуга или поръчка.

ЧЛ. 15. Ако при сключен договор ДОСТАВЧИКЪТ узнае за обстоятелства, които по негово мнение възпрепятстват изпълнението на договорните му задължения, той е длъжен да информира КЛИЕНТА и да поиска допълнителни инструкции.

5. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

ЧЛ. 16. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава достатъчни и изпълними инструкции по изпълнението на договорите.

ЧЛ. 17. С акта на възлагане на дадена дейност, сделка или услуга на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТЪТ декларира следното:

 1. че е законен разпоредител или пълномощник на законния разпоредител със стоките и приема настоящите ОУ от името и за сметка на последния;
 2. че има необходимата информация за сделките, за чието изпълнение ангажира услугите на ДОСТАВЧИКА, включително и за условията на доставка на стоките;
 3. че познава стоките и техните свойства и че даденото описание на стоките и на свойствата им е пълно и точно за целите, за които стоките се предават на ДОСТАВЧИКА;
 4. че стоките не са предмет на сделки, забранени в отправната, получаващата и в транзитните държави;
 5. че стоките са подходящо подготвени, опаковани и маркирани за целите, за които се предават на ДОСТАВЧИКА (освен ако подготовката, опаковката и маркировката на стоките са задължение на ДОСТАВЧИКА);
 6. че приема всички права и ограничения на отговорността на ДОСТАВЧИКА и всички свои задължения и отговорности по настоящите ОУ, включително и задължението да обезщети при определени обстоятелства ДОСТАВЧИКА срещу разходи, щети, загуби и искове на трети страни.

ЧЛ. 18. Освен ако ДОСТАВЧИКЪТ е приел да извърши натоварването и/или укрепването в качеството на ОПЕРАТОР, при превоз на стоки в или върху транспортна единица КЛИЕНТЪТ декларира следното:

 1. че стоките са подходящи за превоз в тази транспортна единица;
 2. че стоките са подходящо опаковани, подредени и укрепени в транспортната единица;
 3. че транспортната единица е в подходящо състояние за превоза на натоварените стоки.

ЧЛ. 19. (1) Обезщетения, дължими от клиента. Даже когато КЛИЕНТИТЕ нямат вина, те се задължават да обезщетят ДОСТАВЧИКА както следва:

 1. За всички данъци, мита, такси, глоби, разходи, вреди и отговорности, заплатени или понесени от ДОСТАВЧИКА при изпълнение на заявка, услуга или поръчка.
 2. По исковете, предявени срещу ДОСТАВЧИКА от трети страни и от държавни власти или органи, когато тези искове имат за предмет стоките на КЛИЕНТА и услугите на ДОСТАВЧИКА и стойността на исковете превишава размера и/или обсега на отговорността на ДОСТАВЧИКА по настоящите ОУ.

(2) Дефинираното в ал. (1) по-горе задължение се отменя само ако дължимото обезщетение е изрично включено в договореното възнаграждение на ДОСТАВЧИКА, или ако разходите, вредите и отговорностите произтичат от виновното поведение на ДОСТАВЧИКА.

ЧЛ. 20. Задълженията на КЛИЕНТА към ДОСТАВЧИКА не могат да се отменят чрез уведомление, че спедиционната поръчка се възлага от и/или се изпълнява за сметка на трета страна.

ЧЛ. 21. КЛИЕНТЪТ се задължава да не предявява искове, които ангажират отговорността на ДОСТАВЧИКА по настоящите ОУ, срещу ръководители, служители, пълномощници и агенти на ДОСТАВЧИКА, а само и единствено срещу ДОСТАВЧИКА като Търговец. Изключения се допускат само с изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

6. ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

ЧЛ. 22. (1) Офертите дадени от ДОСТАВЧИКА са валидни, ако се приемат веднага за незабавно изпълнение и могат да бъдат оттеглени или променени, освен ако съдържат изрични условия за противното.

(2) При промени в себестойността които са извън контрола му, ДОСТАВЧИКЪТ има право да промени цените и условията си с или без предварително уведомление.

(3) Цените в дадените от ДОСТАВЧИКА оферти и сключените от него договори включват само изрично изброените дейности и услуги и (ако не е договорено друго) се отнасят за стандартни и безопасни търговски стоки с нормални размери и тегло и в нормално състояние, които не изискват специални условия на транспорт, съхранение или манипулиране.

(4) Изпълнението на договора предполага наличието на нормални условия за извършване на договорните услуги, нормални комуникации и запазване на пазарните условия въз основа на които е сключен договорът.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ може да изиска възстановяване на направени допълнителни разходи които не са включени в офертната цена при условие, че е уведомил КЛИЕНТА за наличието на подобни разходи. За целта е достатъчна общата формулировка: "и обичайните допълнителни разходи".

ЧЛ. 23. (1) Изпълнението на приетите от КЛИЕНТА оферти на ДОСТАВЧИКА започва в разумен срок след получаване и потвърждаване на конкретна поръчка с всички данни и инструкции, необходими за надлежното изпълнение на договорната услуга.

(2) КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички последици, произтичащи от изпълнението на непълна или неточна поръчка, освен ако с разумна грижа ДОСТАВЧИКЪТ е могъл да предвиди тези последици и не е предупредил КЛИЕНТА.

(3) Даже и при приета поръчка ДОСТАВЧИКЪТ може да откаже изпълнението й, ако има разумно основание да смята, че заплащането на разходите и на възнаграждението му не е обезпечено.

(4) Ако КЛИЕНТЪТ оттегли потвърдена поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи възнаграждение съобразно направените разходи, освен ако се докаже, че поръчката е оттеглена по вина на ДОСТАВЧИКА.

7. ИНСТРУКЦИИ, ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

ЧЛ. 24. (1) Страните не носят отговорност за загуби и щети, настъпили от изпълнението на устни инструкции, които не са потвърдени писмено.

(2) Инструкциите, предадени на лица, които не са компетентни или не са упълномощени да ги приемат, са нищожни, освен ако предаващата страна докаже че (полагайки грижата на добър Търговец) е имала разумно основание да смята приемащите лица за компетентни и упълномощени.

(3) Всяка страна е длъжна да докаже надлежното и своевременно предаване на инструкциите, на които се позовава за да се освободи от отговорност и/или за да ангажира отговорността на другата страна.

(4) Получените от ДОСТАВЧИКА писмени инструкции се третират като окончателни пълномощия до отмяната им. Изключение са инструкциите стоката да се предаде или да се държи на разпореждане на трета страна, които не могат да бъдат отменени след като тази трета страна е упражнила правото си на разпореждане.

(5) Страните са длъжни да се уведомяват незабавно за всички промени в адреса си; в противен случай, всички съобщения се изпращат на последния известен адрес.

(6) Освен ако изрично е договорено друго, ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да проверява автентичността на подписите и пълномощията на подписалите се върху документи и инструкции касаещи стоката.

(7) Освен по специално споразумение, всички инструкции за предаване на стоката само при определени условия (като например срещу заплащане или срещу представяне на определен документ) се приемат за изпълнение от ДОСТАВЧИКА единствено в качеството му на Пълномощник на КЛИЕНТА, доколкото изискват трети страни да се съобразят с тези инструкции.

ЧЛ. 25. (1) Надлежно изпратените от ДОСТАВЧИКА уведомления за стоката се считат за достатъчно доказателство при рекламации и искове.

(2) Освен ако е договорено друго, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща уведомленията по непрепоръчана (обикновена) поща, а документите от всякакъв вид - незастраховани.

ЧЛ. 26. Консултации и информация под всякаква форма, освен по изпълнението на приета поръчка, се предоставят от ДОСТАВЧИКА при поискване, само за нуждите на КЛИЕНТА и по условията на чл. 19 на тези ОУ.

8. ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИРАНЕ НА СТОКИТЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

ЧЛ. 27. (1) ДОСТАВЧИКЪТ приема и предава стоката по външни белези (брой на колетите, вид и състояние на опаковката) и по документи, без да отговаря за вложеното в колетите съдържание.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да дава, нито да приема ангажиращи го декларации за съдържанието, теглото, стойността и състоянието на стоката, нито за особен интерес от доставката; издаденото от ДОСТАВЧИКА обичайно потвърждение за приемане на стоката не е доказателство за тези данни.

(3) Изключение от разпоредбите на ал. (2) по-горе се допуска по специално споразумение с КЛИЕНТА, както и ако последният поиска и заплати за проверка на съдържанието, теглото, състоянието и/или за обявена стойност на стоката. Резултатът от проверката се документира и ангажира ДОСТАВЧИКА, но и в този случай ДОСТАВЧИКЪТ не действува като Експерт.

(4) Нареждането до ДОСТАВЧИКА да приеме пристигащи стоки го упълномощава да заплати всички разходи, които се дължат с наложен платеж при приемане на стоката. При това, ДОСТАВЧИКЪТ има право на отделно възнаграждение за извършеното за сметка на КЛИЕНТА авансово плащане.

(5) Стоките се смятат за приети от ДОСТАВЧИКА когато КЛИЕНТЪТ (или всяко лице действащо за негова сметка) предаде стоките на всяко лице действащо за сметка на ДОСТАВЧИКА и предаването се извърши в съответствие с инструкциите на ДОСТАВЧИКА.

ЧЛ. 28. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да инспектира, да поддържа състоянието и да поправя стоките и опаковката им само по изрично споразумение с КЛИЕНТА. Ако стоките достигнат до ДОСТАВЧИКА във видимо увредено състояние, той е длъжен да установи повредите, да уведоми КЛИЕНТА и да запази правата на последния за иск срещу Превозвачите/Предавачите на стоката.

ЧЛ. 29. Претегляне, сортиране, маркиране, етикетиране, опаковане и преопаковане на товарите се извършва от ДОСТАВЧИКА само при изрично договаряне или нареждане и срещу отделно възнаграждение.

ЧЛ. 30. (1) Когато ДОСТАВЧИКЪТ действува в качеството на ОПЕРАТОР, съхранението на стоки на склад както и тяхното приемане в и предаване от склада се извършва в съответствие с Общите складови условия на българските спедитори, освен ако изрично е договорено друго.

(2) Междинното складиране на стоки преди, по време на и след организиран от ДОСТАВЧИКА превоз на същите е подчинено на разпоредбите на тези ОУ и отговорността на ДОСТАВЧИКА за щети от липси и повреди се ограничава до дефинирания в чл. 58 ал.3 размер.

ЧЛ. 31. (1) Даже ако КЛИЕНТЪТ предаде стоката придружена с транспортен документ, ДОСТАВЧИКЪТ може да я експедира с нов транспортен документ, показващ КЛИЕНТА и/или ДОСТАВЧИКА като Изпращач.

(2) Освен по изрично писмено договаряне, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за датите на експедиция и на пристигане на стоките и за срока на доставка.

ЧЛ. 32. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да превозва, съхранява и манипулира стоката на КЛИЕНТА отделно от другите стоки.

ЧЛ. 33. (1) Събития извън контрола на ДОСТАВЧИКА и които частично или изцяло възпрепятствуват изпълнението на договорните му задължения, освобождават ДОСТАВЧИКА от задължения и отговорност по съответната поръчка за времетраенето на тези събития.

(2) В гореописания случай ДОСТАВЧИКЪТ има право да развали договора даже когато същият е частично изпълнен, като положи разумна грижа за запазване на интересите на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА. КЛИЕНТЪТ също има право на едностранно разваляне на договора.

(3) В случаите, изложени в ал. (1) и ал. (2) по-горе, ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи компенсация за извършените до момента разходи във връзка със заявка, услуга или поръчка.

9. МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ

ЧЛ. 34. (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен предварително да обяви митническият режим, при който предава стоката на ДОСТАВЧИКА, както и да предаде всички необходими данни и документи за митническото манифестиране и митническото оформяне на стоката.

(2) КЛИЕНТЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ са длъжни своевременно да уведомят ДОСТАВЧИКА за всички публични задължения, които съществуват във връзка с предадените на ДОСТАВЧИКА стоки (в т.ч. мита, данъци, акцизи, такси, глоби и други подобни). Последиците, произтичащи от пропуски и грешки на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА в тази насока, са изцяло за тяхна сметка.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да спазва предписания от закона митнически режим на стоката и не е задължен да изпълнява инструкции на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА, които водят до митнически нарушения.

ЧЛ. 35. (1) При приемане, предаване или експедиране на стока, ДОСТАВЧИКЪТ може да извърши митническото й манифестиране и/или митническото й оформяне, като спазва условията на приложимите нормативни разпоредби.

(2) Освен ако изрично е договорено друго, при митническо оформяне в България ДОСТАВЧИКЪТ действа в качеството на пряк представител на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА по смисъла на Закона за митниците и Правилника за приложението му.

(3) Във всеки случай ДОСТАВЧИКЪТ извършва митническо манифестиране и/или оформяне въз основа на придружаващите стоката документи и/или декларацията на КЛИЕНТА и/или на СОБСТВЕНИКА и/или на техните представители и пълномощници и не носи отговорност за достоверността на тези документи и декларации.

(4) Поръчката за експедиране на стоки до Получател зад граница включва и пълномощия за извършване на митническа обработка, ако без това изпълнението на поръчката е затруднено.

(5) Нареждането да се приеме и/или да се предаде стока, намираща се под митнически контрол, включва и пълномощия за ДОСТАВЧИКА да извърши необходимите митнически формалности.

(6) Освен ако е уговорено друго, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска от КЛИЕНТА/ СОБСТВЕНИКА на стоката предварително заплащане или обезпечаване на дължимите митни и данъчни сборове и такси.

(7) ДОСТАВЧИКЪТ има право на отделно възнаграждение за организиране на митническата обработка и/или за заплащане на част от или всичките митни и данъчни сборове, даже когато такова възнаграждение не е уговорено предварително.

ЧЛ. 36. (1) В случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТ извършва митническо манифестиране или оформяне на стока, то:

 1. КЛИЕНТЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ и техните представители и пълномощници отговарят за пълното съответствие на стоката с дадените от тях декларации и/или с придружаващите стоката документи;
 2. правата на ДОСТАВЧИКА спрямо КЛИЕНТА и СОБСТВЕНИКА не могат да бъдат накърнени от актове на властите, за които ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.

(2) При нарушение на разпоредбите на ал. (1) по-горе, КЛИЕНТЪТ и СОБСТВЕНИКЪТ носят солидарна отговорност по условията на чл. 19 от тези ОУ за обезщетяване на всички понесени от ДОСТАВЧИКА разходи, вреди и загуби.

10. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ ОТ ДОСТАВЧИКА

ЧЛ. 37. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предаде стоката, като при това се освобождава от отговорност, на всяко пълнолетно лице, принадлежащо към домакинството или предприятието на Получателя. При предаването се прилагат по аналогия разпоредбите на чл. 27 по-горе.

ЧЛ. 38. Предаването на стоката на Получателя е под условие за заплащане на всички разходи, които се дължат с наложен платеж. При отказ на Получателя да заплати част от или всички дължими с наложен платеж разходи се счита, че има отказ от приемане на стоката.

ЧЛ. 39. Ако КЛИЕНТЪТ, СОБСТВЕНИКЪТ или Получателят не приемат стоката на мястото, където и / или по времето, когато ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска приемане, ДОСТАВЧИКЪТ може с или без предварително уведомление да се разпореди със стоката по свой избор както следва:

1. Да върне стоката при Изпращача, като изиска заплащане на всички възникнали при това разходи и на обичайното си възнаграждение.

2. Да постави на склад стоката или част от нея, като при това отговорността на ДОСТАВЧИКА за стоката се прекратява и всички разходи се отнасят за сметка на КЛИЕНТА, даже когато складът принадлежи на ДОСТАВЧИКА.

ЧЛ. 40. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да продаде или по друг разумен начин да се разпореди със стоки, които не могат да бъдат предадени в съответствие с инструкциите на КЛИЕНТА / СОБСТВЕНИКА, включително и по причините изложени в чл. 38 и чл. 39 по-горе, при следните условия:

 1. С 10-дневно предварително предупреждение до КЛИЕНТА;
 2. Когато КЛИЕНТЪТ и / или другите правоимащи страни не могат да бъдат открити и / или не дадат изпълними инструкции и / или не заплатят законно дължимите за стоката и разноските суми - след изтичане на 20-дневен срок от датата, на която стоките е следвало да бъдат приети от Получателя;
 3. Без предварително предупреждение за лесноразваляеми стоки, за стоки които са погинали / развалени и / или чието съхранение може да причини щети на ДОСТАВЧИКА или на трети страни, или противоречи на приложимите правни норми.

(2) В случаите, изложени в ал. (1) по-горе, ДОСТАВЧИКЪТ се разпорежда със стоката за сметка на СОБСТВЕНИКА и е длъжен да постави на разположение на правоимащия сумата от продажбата след приспадане на разноските, с които е обременена стоката. Ако тези разноски надвишават сумата от продажбата, ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи разликата.

11. ЗАСТРАХОВКИ

ЧЛ. 41. (1) Застраховането на стоката се извършва за сметка на КЛИЕНТА и само по изрична негова инструкция, указваща застрахователната стойност и рисковете, които следва да се покрият.

(2) Извършените от ДОСТАВЧИКА за сметка на КЛИЕНТА застраховки подлежат на обичайните условия, ограничения и изключения на отговорността на Застрахователите покриващи риска.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да осигури отделна застраховка за всяка пратка, а може да я застрахова по абонаментна или генерална полица.

(4) При извършване на застраховка от свое име за сметка на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ не се ползува с правата на Застрахован и не носи отговорност като Застраховател. КЛИЕНТЪТ няма право на иск срещу ДОСТАВЧИКА по сключената застраховка, освен за грешка или небрежност при извършване на застраховката.

ЧЛ. 42. При настъпване на застрахователни събития се счита че ДОСТАВЧИКЪТ е изпълнил задълженията си, когато е взел разумни мерки за запазване на интересите на КЛИЕНТА и на правата му по застраховката и е прехвърлил правата си по застраховката (ако същата е сключена от името на ДОСТАВЧИКА) на КЛИЕНТА, на СОБСТВЕНИКА и/или на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

ЧЛ. 43. При щети, покрити от застраховка извършена от ДОСТАВЧИКА за сметка на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност пред КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА за частта от щетата покрита от застрахователното обезщетение, освен ако редовно сключена застраховка се обезсили по вина на ДОСТАВЧИКА.

ЧЛ. 44. Правата на Застрахователя срещу ДОСТАВЧИКА по искове цедирани на Застрахователя от КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА не могат да превишат правата на КЛИЕНТА по тези ОУ. В противен случай се прилагат разпоредбите на чл. 19 на тези ОУ.

ЧЛ. 45. ДОСТАВЧИКЪТ има право на възнаграждение за извършване на застраховка за стоката, за обработване на застрахователни искове и за инкасиране на застрахователното обезщетение по възлагане от КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА.

12. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА

ЧЛ. 46. (1) Стоки, които:

 1. са извънгабаритни, тежки или лесноразваляеми товари, и/или
 2. представляват опастност за човешкото здраве и живот, за всякакво имущество или за околната среда, и/или
 3. изискват специален режим и приспособления за транспорта, съхранението или манипулирането им, се приемат от ДОСТАВЧИКА само по изрична писмена договореност, основана на декларацията на КЛИЕНТА за специалните свойства и/или за специалния режим на транспорт, съхранение и манипулиране на тези стоки.

(2) Ако упоменатите в ал. (1) по-горе стоки бъдат предадени на ДОСТАВЧИКА без гореупоменатата декларация и/или ако същата не е пълна и точна, КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички произлезли от това разходи, щети, даже когато няма виновно поведение от негова страна.

ЧЛ. 47. При предаване на опасни товари, в допълнение на задълженията си по чл. 46 по-горе, КЛИЕНТЪТ е длъжен:

 1. Да обяви клас опасност и класификационен номер и да предаде стоката опакована и маркирана в съответствие с приложимото законодателство и/или конвенция за превоз на опасни товари по съответния вид транспорт.
 2. Да даде на ДОСТАВЧИКА писмени инструкции (включително декларация на товародателя за опасен товар и/или необходимите ТРЕМ-карти) за:
  1. характера на опасността и осигурителните мерки за предотвратяването й при съхранението, манипулирането транспорта на стоката;
  2. мерките, които следва да се вземат в случай на авария засягаща опасната стока, включително и помощта, която следва да се окаже на хората влезли в контакт със стоката или с отделилите се от нея вещества.

ЧЛ. 48. (1) ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да разтовари, да обезвреди или да унищожи стоки, които създават непосредствена опасност за човешкия живот и здраве, за имущество или за околната среда. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да положи разумни усилия за да уведоми предварително КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА за действията си, освен при аварийна ситуация.

(2) Ако при обстоятелствата, изложени в ал. (1) по-горе, КЛИЕНТЪТ не е спазил изискванията на чл. 47, то ДОСТАВЧИКЪТ не дължи никакво обезщетение и не участвува и в уреждането на Обща Авария, засягаща въпросните стоки.

ЧЛ. 49. (1) Освен по специално споразумение, ДОСТАВЧИКЪТ не приема и не извършва услуги по отношение на злато, банкноти, монети, скъпоценни камъни, бижутерия, антики, произведения на изкуството, ценни книжа от всякакъв вид, тютюневи изделия, концентрирани алкохолни напитки, личен багаж и мобилни телефони .

(2) Ако КЛИЕНТЪТ ангажира ДОСТАВЧИКА със сделки или услуги свързани с гореизброените стоки, без за това да е сключено специално споразумение, то ДОСТАВЧИКЪТ е освободен от всякаква отговорност, породена от това задължение.

13. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

ЧЛ. 50. Отговорността на ДОСТАВЧИКА се определя, ограничава, изключва и прекратява по начин и до размер, дефинирани в настоящите ОУ.

ЧЛ. 51. Ако ДОСТАВЧИКЪТ може да се позове на разпоредба в настоящите ОУ, която ограничава или изключва отговорността му, КЛИЕНТЪТ или други лица не могат да му противопоставят възражения за непозволено увреждане.

ЧЛ. 52. (1) По принцип, отговорността на ДОСТАВЧИКА при извършване на услуги в качеството на Пълномощник или на Търговски представител на КЛИЕНТА се ангажира само при негова грешка, или виновно поведение.

(2) В качеството на Пълномощник или Търговски представител, ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за щетите, причинени на КЛИЕНТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на услугите по превозване, складиране и манипулиране на стоките, освен ако не е положил грижата на добър ДОСТАВЧИК при избора на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(3) В указаните в ал. (1) и ал. (2) по-горе случаи ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да отчете сделката и да прехвърли на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА всичките си права по исковете, които има срещу трети страни. С това отговорността на ДОСТАВЧИКА се прекратява, освен ако щетите са възникнали поради грешка, пропуск или виновно поведение на ДОСТАВЧИКА.

(4) По искане на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да събере информация и доказателства за причината на щетите, за които е предявена рекламация или иск.

(5) Действувайки по отделно споразумение с КЛИЕНТА или СОБСТВЕНИКА, ДОСТАВЧИКЪТ може да предяви рекламация и/или иск пред виновните трети страни.

ЧЛ. 53. Извършвайки сделки и услуги в ролята на ОПЕРАТОР, ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за доказаните щети от липси и повреди, произлезли в периода от приемането на стоките под негов контрол до предаването им, при отчитане на разпоредбите на чл. 50 и чл. 51 по-горе.

ЧЛ. 54. Във всички случаи ДОСТАВЧИКЪТ отговаря само и единствено за преките липси и повреди на приетата от него стока и не носи отговорност за никакви косвени щети, загуби и пропуснати ползи. В частност, при загуба или повреда на част от стока, което прави останалата част неизползуваема по предназначение, ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност само за щетата на конкретната част.

ЧЛ. 55. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност за щети от липси и повреди на стоката, ако същите са произлезли от:

 1. изпълнение на инструкции на КЛИЕНТА и действия или бездействия на същия;
 2. липсата на документирани инструкции на КЛИЕНТА, когато естеството на стоката и/или на услугата изисква такива инструкции;
 3. вътрешни и скрити дефекти на стоката и на нейната опаковка;
 4. неподходяща, недостатъчна или липсваща опаковка;
 5. свойствата, присъщи на стоката и/или на материалите от които тя е изработена;
 6. действие на гризачи, молци, червеи, плесени и други паразити и вредители;
 7. нормално стареене, биологически и физико-химически процеси обичайно протичащи в стоката;
 8. ниски и високи температури, изсъхване, овлажняване или кондензация на влага в склад или транспортно средство без специално регулиране на температурата и на влажността (освен при изрично споразумение с КЛИЕНТА да се използва склад или транспортно средство с регулиране на температурата и/или на влажността);
 9. други атмосферни влияния и последиците от тях при съхраняване или транспорт на стоката в незащитен от тези влияния склад или транспортно средство със съгласието на КЛИЕНТА;
 10. военни действия; граждански вълнения; стачки; взломни кражби; грабеж; действия на въоръжени банди; действия на властите и на упълномощени от тях органи и институции; ядрени инциденти и последиците от тях; пожар, земетресение и други природни бедствия; обстоятелства, които имат характер на непреодолима сила, и други обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не може да предвиди и/или последиците от които не може да предотврати с разумна грижа и старание.

(2) За да се освободи от отговорност, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да докаже, че щетите от липси и повреди на стоката са произлезли от действието на горните фактори.

ЧЛ. 56. Когато съгласно тези ОУ ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за щети от липси и повреди на стоката и е известно мястото, където тези щети са настъпили, размерът и обхватът на отговорността се определя от разпоредбите на приложимите закони и конвенции, които:

 1. не могат да бъдат изменени или отменени с договор и
 2. биха се приложили, ако ощетената страна бе сключила отделен директен договор с действителния ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността, по време на която е настъпила липсата или повредата, и бе получила специфичния документ, който следва да се издаде за да се приложат разпоредбите на гореупоменатия закон или конвенция.

ЧЛ. 57. (1) Без да противоречи на дефинираните в чл. 58 ограничения, дължимото от ДОСТАВЧИКА обезщетение не може да надвиши стойността на увредената или липсваща стока по времето и на мястото, където стоката е била приета от ДОСТАВЧИКА.

(2) Тази стойност се определя въз основа на обявената по фактура стойност на стоката, а когато няма такава - по низходящ ред въз основа на текушата борсова цена, текущата пазарна цена на едро, или чрез позоваване на обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.

(3) Дължимото от ДОСТАВЧИКА обезщетение се изплаща в български лева, като се преизчислява (когато е необходимо) по централния курс на Българска Народна Банка за датата, на която е възникнала щетата, а ако тази дата е неизвестна - по курса за датата, на която е установена щетата.

(4) Когато ощетената страна е чуждестранно лице, обезщетението може да се изплати във валута по установената съгласно ал. (2) стойност и по упоменатия в ал. (3) по-горе валутен курс.

ЧЛ. 58. (1) Във всички случаи, обезщетението за щети от липси и повреди на стоката се ограничава до:

 1. СПТ (SDR) 2,00 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока, но не повече от СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка при превози по воден път и при комбинирани превози в международно съобщение включващи отсечка по вода, при които не може да се установи мястото на настъпване на липсата/повредата
 2. СПТ (SDR) 8,33 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока при превози по шосе и/или по железница в международно съобщение.

(2) В случай на закъснение при доставката, ако правоимащият докаже че от това е възникнала щета, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да заплати обезщетение до размера на щетата, но не повече от възнаграждението си като Търговски представител или като Оператор за дадената сделка/услуга.

(3) При всички други искове, дължимото от ДОСТАВЧИКА обезщетение се ограничава до по-малката от следните суми:

 1. стойността на стоките, които са предмет на конкретната сделка между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, но не повече от СПТ (SDR) 2,00 за килограм бруто тегло с максимум до СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка, или
 2. СПТ (SDR) 50.000 за всяка отделна сделка.

(4) При вътрешни превози в България, които не са част от международен превоз, се прилагат разпоредбите за отговорност на българското законодателство.

ЧЛ. 59. Когато ДОСТАВЧИКЪТ действува като Оператор при превоза на стоки по въздуха в международно съобщение, по отношение на отговорността му се прилагат на договорна основа разпоредбите на Варшавската или Монреалската конвенция, според приложимостта им за дадения превоз.

ЧЛ. 60. По специално споразумение и срещу допълнително възнаграждение, ДОСТАВЧИКЪТ може да приеме отговорност надхвърляща упоменатата в тези ОУ.

ЧЛ. 61. Ограниченията на отговорността, дефинирани в РАЗДЕЛ XIII на тези ОУ, са невалидни единствено при щети причинени от престъпни действия на ДОСТАВЧИКА и/или при изрично приети от ДОСТАВЧИКА обявена стойност и/или обявен интерес от доставката на стоката.

ЧЛ. 62. Когато обезщетението, което ДОСТАВЧИКЪТ заплаща, е равно на пълната стойност на стоките определена съгласно чл. 57 по-горе, КЛИЕНТЪТ или СОБСТВЕНИКЪТ са длъжни да прехвърлят в полза на ДОСТАВЧИКА собствеността върху стоките и всички права, които те имат срещу трети страни във връзка със стоките.

14. РЕКЛАМАЦИИ

ЧЛ. 63. (1) Всички щети от липси, повреди и по други причини следва да се документират и да се съобщят писмено на ДОСТАВЧИКА незабавно след като събитията които са повод за рекламацията станат известни на ощетената страна, но във всеки случай не по-късно от:

 1. приемането на стоката от Получателя при явни липси и повреди на стоката;
 2. 5 дни след доставката при скрити липси и повреди на стоката;
 3. 20 дни след договорения или обичаен срок доставка при забавена доставка, или при недоставяне на стоката;
 4. 30 дни след събитието при всички други случаи.

(2) При неспазване на сроковете и процедурите описани в ал. (1) се счита до доказване на противното, че липсите, повредите и щетите са настъпили след предаване на стоката от ДОСТАВЧИКА.

(3) Срокът за предявяване на доказана рекламация срещу ДОСТАВЧИКА е 3 (три) месеца и тече съгласно разпоредбите на чл. 64 по-долу.

(4) Когато превозът е извършен по условията на международна конвенция или спогодба се прилагат уведомителните и рекламационни срокове, предвидени в съответната конвенция или спогодба.

(5) Рекламацията е законно предявена само когато КЛИЕНТЪТ е заплатил всички дължими на ДОСТАВЧИКА суми без отлагане, отбив или прихващане.

(6) При неспазване на горните разпоредби, както и когато ощетената страна с действията или бездействието си е осуетила възможността за предявяване на регресен иск срещу виновните трети страни, ДОСТАВЧИКЪТ може да отхвърли рекламацията без да се нуждае от допълнителни аргументи.

ЧЛ. 64. (1) Давностният срок за съдебни искове, произтичащи от услугите и сделките на ДОСТАВЧИКА, се определя съгласно българското законодателство и приложимите международни конвенции.

(2) Давностният срок тече както следва:

  1. в случай на частична липса, повреда или закъснение при доставката - от деня, в който стоката е била доставена;
  2. в случай на пълна липса - от тридесетия ден след изтичане на уговорения срок доставка, а ако не е уговорен такъв - от шестдесетия ден от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  3. във всички други случаи - от деветдесетия ден от датата на потвърждаване на заявка, услуга или поръчка.

15. ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ДОСТАВЧИКА

ЧЛ. 65. (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен да изплати на ДОСТАВЧИКА всички дължими суми на падежа им, без отлагане, отбив или прихващане, независимо дали тези суми представляват дължимо възнаграждение за оказани услуги, или са понесени от ДОСТАВЧИКА разходи и щети, които по силата на тези ОУ са за сметка на КЛИЕНТА и/или на трети страни имащи права върху стоката.

(2) Ако няма изрично договорен падеж на вземането, приема се че сумата е станала изискуема и КЛИЕНТЪТ е в просрочие след изтичане на 10 дни от датата на изпращане или предаване на фактурата на ДОСТАВЧИКА за КЛИЕНТИ в страната и 14 дни от датата на изпращане или предаване на фактурата за КЛИЕНТИ зад граница.

ЧЛ. 66. При просрочване на плащания с настъпил падеж, платецът по фактурата дължи завишение върху просрочената сума-главница в размер на 1/100 част от основния лихвен процент на Българската Национална Банка в момента за всеки ден просрочие.

ЧЛ. 67. Доколкото това не противоречи на действуващите валутни разпоредби, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от КЛИЕНТА плащане в национална или в чужда валута. При изчисляване на валутните курсове се използува централният курс на Българската Национална Банка в деня на издаване на фактурата.

ЧЛ. 68. Даже когато ДОСТАВЧИКЪТ е приел инструкции да инкасира част от или всички дължими му суми и възнаграждения от трета страна, КЛИЕНТЪТ винаги остава солидарно отговорен за заплащането на тези суми на падежа им.

ЧЛ. 69. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предяви иск за всички дължими суми както срещу КЛИЕНТА, така и срещу Изпращача, Получателя и/или СОБСТВЕНИКА на стоките.

ЧЛ. 70. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска частично или пълно предплащане или обезпечение за всички разходи по изпълнението на заявки, услуги и поръчки и за възнаграждението си, а също и за разходи произлезли от обстоятелства, които имат характер на Обща Авария засягаша стоки на КЛИЕНТА.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има правото да вземе всички разумни мерки, включително и да се разпореди със стоките по своя преценка, за да запази интересите си и да си осигури възстановяване на разходите и щетите, понесени при изпълнение на заявки, услуги и поръчки, освен ако същите са причинени по вина на ДОСТАВЧИКА.

ЧЛ. 71. Освен ако изрично е уговорено друго, ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен за своя сметка да предоставя гаранции и депозити покриващи плащането на навла, митни и данъчни сборове или други разходи. Ако ДОСТАВЧИКЪТ все пак предостави подобни гаранции или депозити за своя сметка, той има право да изиска незабавна компенсация.

ЧЛ. 72. Прихващане по всякакви задължения и искове свързани с изпълнението на договори сключени с SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD може да се извърши само ако тези задължения и искове са с настъпил падеж и не се оспорват от длъжника.

ЧЛ. 73. Даже когато действува в качеството на Търговски представител на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи и да задържи всички комисиони, отбиви от цената и други възнаграждения, които обичайно се заплащат при сделките свързани с изпълнението на услуги предлагани от SG MOTORS RECOVERY SERVICES LTD.

16. ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИТЕ

ЧЛ. 74. (1) За обезпечаване на вземанията си, независимо дали същите са с настъпил падеж, ДОСТАВЧИКЪТ има безусловното и неотменимо право на задържане върху стоките и стоковите документи - предмет на вземането.

(2) Това право се простира и върху всички други намиращи се в разпореждане на ДОСТАВЧИКА стоки, ценни книжа и парични суми, които са собственост на неизправния длъжник или са предадени от него в хода на изпълнение на сделката.

(3) Никакви извършени със стоките разпоредителни сделки и правни действия не могат да бъдат противопоставени на или да накърнят гореописаното право на задържане.

ЧЛ. 75. (1) Ако каквито и да са дължими на ДОСТАВЧИКА суми не бъдат изплатени в срок от 30 дни (3 дни при бързоразваляеми стоки и стоки, които по каквато и да е причина не могат да бъдат поставени на склад) след като ДОСТАВЧИКЪТ е уведомил длъжника, че ще упражни правото си на задържане върху стоките му, тези стоки могат да бъдат продадени на търг или по друг начин по преценка на ДОСТАВЧИКА.

(2) В случаите описани в ал.(1) по-горе, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за евентуално по-ниската цена, реализирана при продажбата на стоките, нито за други загуби и щети на КЛИЕНТА и/или на СОБСТВЕНИКА, нито за претенциите на трети страни които имат законен интерес в продадените стоки.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ може да удовлетвори вземанията си от получените от продажбата нетни суми, при което длъжникът не се освобождава от отговорност за оставащите непогасени задължения към ДОСТАВЧИКА. Превишаващите вземанията на ДОСТАВЧИКА суми се депозират в банка на името на КЛИЕНТА или СОБСТВЕНИКА.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 76. (1) Когато ДОСТАВЧИК в България превъзлага изпълнението на част от или целият договор на Междинен ДОСТАВЧИК зад граница, в отношенията между Главния и Междинен ДОСТАВЧИК се прилагат Общите Търговски Условия на Междинния ДОСТАВЧИК, освен ако е договорено друго.

(2) При превъзлагане на част от или целия договор на Междинен ДОСТАВЧИК в България, в отношенията между Главния и Междинен ДОСТАВЧИК се прилагат настоящите ОУ, при което Главният ДОСТАВЧИК се явява в ролята на КЛИЕНТ по тези ОУ.

ЧЛ. 77. За всички неуредени с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси важат разпоредбите на конкретния договор, приложимите международни конвенции и законодателството на Република България. Тези норми уреждат и правните отношения между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, респ. заинтересованите трети страни.

ЧЛ. 78. (1) В случай, че се изменят съществуващите и/или се създадат нови императивни правни норми за дейността и услугите на ДОСТАВЧИКА, страните са длъжни да се съобразят с новите изисквания, независимо дали това е изрично договорено. При това се прилагат и разпоредбите на чл. 4 от тези ОУ.

(2) Ако някоя от разпоредбите на тези ОУ стане неприложима, това не отменя валидността на тези ОУ. На мястото на отменената разпоредба страните договарят нова, която е най-близка по смисъл до отменената.

ЧЛ. 79. Всички спорове породени при тълкуването и изпълнението на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, които не могат да бъдат решени доброволно, се отнасят за решаване пред компетентния съд при седалището на ДОСТАВЧИКА въз основа на разпоредбите на чл. 77 и чл. 78 по-горе.

18. АВТОРСКО ПРАВО

ЧЛ. 80. Ако не е посочено авторското право, информацията в BGLONDON.COM е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. В такива случаи следва да се отбележи BGLONDON.COM като източник и/или съотвения автор, ако е посочен такъв. Ако на снимка, графика или друг материал е посочено авторско право, за копирането на тези материали трябва да се получи разрешение от оригиналния източник. Включването на връзки към BGLONDON.COM е свободно.

ЧЛ. 81. Редакцията на BGLONDON.COM или което и да лице, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на данните от BGLONDON.COM се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това, нито BGLONDON.COM, нито неговите подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уебсайт. Бглондон.ком и неговите подизпълнители си запазват правото да потърсят юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от BGLONDON.COM означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност. В допълнение, BGLONDON.COM или което и да е юридическо лице, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на данните от BGLONDON.COM не поемат юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, продукт или процес, предоставени в BGLONDON.COM, и не твърдят, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността.

19. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

ЧЛ. 82. За да използва услугите, предоставяни чрез сайта, потребителят е длъжен да попълни ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР, където предоставя своите лични данни, за която автентичност същия гарантира, като същия се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП и при положение, че изразява воля от името на друго лице чуждо на неговата самоличност, то тогава същия договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за вредите(ако има такива) като последица от действието без представителна власт. С попълването и изпращането на ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР, потребителят изпраща едно волеизявление и изрично декларира съгласието си с настоящите ОУ, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на ДОСТАВЧИКА договора за услуга се счита за сключен.

ЧЛ. 83. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на ДОСТАВЧИКА, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

ЧЛ. 84. ДОСТАВЧИКЪТ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ЧЛ. 85. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с ОУ.